Baanreglement

Baanreglement TVD2002

1. Men is verplicht op de baan tenniskleding, een trainings-pak of joggingpak te dragen.

 2. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen waarvan het profiel van de zolen de toplaag van de banen niet kan beschadigen.

 3. Tot de senioren behoren zij, die in het lopende kalender-jaar 18 jaar zijn of worden en allen die ouder zijn.Tot de junioren behoren zij, die in het lopende   kalender-jaar 8 jaar zijn of worden en allen die ouder zijn en in het lopende kalenderjaar nog geen 18 jaar worden.Tot de aspiranten behoren zij die in het   lopende kalenderjaar nog geen 8 jaar zijn of worden.

 

4. Buiten hangt het afhangbord met daarop een verdeling in banen en tijden. Voor het afhangen van de 4 kunstgrasbanen gelden de volgende regels:
a. Als men wil spelen, is men verplicht zijn geldende wedstrijdpas persoonlijk van te voren op het bord op de gewenste baan en de gewenste tijd te hangen. Met nadruk wordt erop gewezen dat men altijd persoonlijk dient af te hangen. Indien men heeft afgehangen mag men het park niet verlaten.
b. De speelduur is een half uur , zowel voor enkel als voor dubbel.
c. De speeltijden vangen aan op elk heel en half uur.
d. Wanneer men met spelen niet op het hele of halve uur begint, dient men met terugwerkende kracht af te hangen op het vorige hele of halve uur.(Voorbeeld: begint men om 19.45 uur te spelen dan dient men om 19.30 uur af te hangen.)
e. Men mag doorspelen na een half uur indien er geen wachtenden zijn. In dat geval mag men zijn pasje niet doorhangen op het aansluitende half uur.
f. Indien er een vrije baan ligt, moet deze eerst afgehangen worden, alvorens men een baan afhangt die op dat moment bespeeld wordt.
g. Indien er geen vrije banen zijn moet men steeds afhangen bij de langst spelende die, als er langer dan een half uur gespeeld is, de baan dienen te verlaten.
h. Dubbelspel gaat voor enkelspel als er wachtenden zijn. Wanneer men een enkelspel begonnen is mag men dat spel afmaken.
i. Degene die les neemt of deelneemt aan de tossavond moet na afloop een half uur wachten voor men kan afhangen.
j. Het is niet toegestaan zonder afgehangen pasje te spelen of les te nemen.


5. Spelers die zich niet aan deze spelregels houden of zich onsportief gedragen binnen of buiten de baan, kunnen door het bestuur of leden van de wedstrijdcommissie terecht gewezen worden. Blijken deze spelers zich hieraan niet te storen dan zijn eerder genoemden bevoegd een schorsing van 1 tot 7 dagen op te leggen. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd. men kan hiertegen beroep aantekenen bij het bestuur.Wedstrijdpassen die men vergeet mee te nemen na afloop kunnen in de kantine worden opgehaald.

6. Speelrechten.Onderscheid wordt gemaakt tussen:
A-junioren.: junioren van 16 jaar en ouder.Zij hebben dezelfde rechten als senioren.
B-junioren.: junioren die voortgezet onderwijs volgen en nog geen 16 zijn.
C-junioren.: junioren die basis-onderwijs volgen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen:overdag: tot 18 u en 's avonds na 18 u.
Overdag hebben alle leden zonder uitzondering op alle dagen van de week dezelfde speelrechten.
Voor 's avonds geldt het volgende rooster:
B-junioren kunnen spelen tot 20.00 uur.
Uitzondering hierop vormt de vrijdagavond:
van 1 april tot 1 oktober kunnen de B junioren de hele avond spelen.
C-junioren kunnen spelen tot 18.00 uur.
Daarna kunnen zij door senioren die willen spelen van de baan gehaald worden.

7. Aspiranten. mogen zich alleen op de baan bevinden onder begeleiding.

8. Introducés. Niet-leden kunnen tegen betaling van € 4,50 voor senioren en € 2,25 voor junioren per dagdeel (ochtend, middag of avond) door een lid geïntroduceerd worden. Dit bedrag dient vooraf met het ingevulde introducé-formulier gedeponeerd te worden in de witte brievenbus. De formulieren staan in de bak in de hal. Een introducé mag per jaar 10 keer geïntroduceerd worden.

9. Voor de bezetting van de banen is de volgende voorrangsregeling van kracht:a. Competitiewedstrijden.Gedurende de maanden april, mei en juni op woensdagen vanaf 14.00 uur en op zaterdagen en zondagen wordt competitie gespeeld. In principe zijn dan de banen beschikbaar voor de competitie al naar gelang het aantal thuisspelende teams. b. Tennisles, training en baanverhuur. Op maximaal 2 banen. Een rooster met de dagen en tijden waarop les wordt ge-geven en banen verhuurd zijn hangt op het publicatiebord. c. Toernooien en clubkampioenschappen.In de regel zijn hiervoor alle banen nodig. Behoudens een inschrijfregeling vooraf kan in het algemeen iedereen meedoen.d. Recreatietennis. Dit kan altijd op een niet gebruikte baan. Wanneer een baan voor een half uur vrij is, mag elk lid zijn pas afhangen.

10. Voor data waarop tennisevenementen plaatsvinden, raadplege men de jaarkalender. Tevens wordt men aangeraden te letten op aankondigingen op het publicatiebord.

11. De openings- en sluitingstijden van de banen zijn op werkdagen van zonsopgang tot 23.30 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen van zonsopgang tot zonsondergang.

12. De openingstijden van de kantine zijn: ma t/m do: 20.30 - 23.30 uur.

Er is een passysteem: De toegangstijden van de kantine d.m.v. de KNLTB-pas is van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 23.45 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 1 uur voor zonsondergang.

Tijdens competitie en toernooien kunnen andere openingstijden gelden.

13. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eigen risico.

14. Leden die handelen in strijd met dit reglement kunnen door het bestuur worden geschorst.

15. Van een ieder wordt verwacht, dat hij of zij zich in alle gevallen sportief zal gedragen en de tennisetiquette in acht zal weten te nemen.

16. De speler dient het gehuurde, overeenkomstig de plaatselijke gebruiken, het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de regels der ethiek, netjes en zindelijk te gebruiken.
Hieronder wordt o.a. niet verstaan:
a. het anders dan op tennisschoenen betreden van de banen.
b. het beklimmen van de afrastering.
c. het bekladden van de omheining, wanden en/of schuttingen, welke deel uitmaken van het park.
d. het verontreinigen van banen en/of bijbehorende terreinen of naastgelegen wateren door het wegwerpen van afval e.d.
e. elke gedraging waardoor aan gebouwen, taluds, beplanting, hekwerken, meubilair en baaninventaris schade zou kunnen worden toegebracht.
f. het maken van muziek c.q. gebruik maken van radio's en/of tv-toestellen anders dan in de kantine, met uitzondering van verhuursters toestemming daartoe.
g. hinderlijk of onbehoorlijk optreden.
h. het toelaten van huis- en andere dieren binnen de omrastering van de banen.
i. het overlast bezorgen aan overige op het park aanwezige spelers. Schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening van de veroorzaker.

17. Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen, netten, telborden, meubilair en andere eigendommen van het park dit onmiddellijk aan de vereniging of zijn gemachtigde mee te delen. Is hierbij sprake van opzet dan dient men de geleden schade te vergoeden.

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Doesburg, juni 2015.

Over de club overzicht