Algemene ledenvergadering maandag 24-02-2020

Datum: maandag 24 februari 2020

Aanvang 19:30 uur

Plaats: kantine Tennis + Padel Doesburg

Voor: alle stemgerechtigde leden van de vereniging Tennis + Padel Doesburg

Om geldige besluiten te kunnen nemen op de vergadering is het noodzakelijk dat tenminste 1/10 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit vereiste aantal niet aanwezig zijn dan zal de vergadering gesloten worden en na een kwartier weer geopend worden. In deze vergadering, met dezelfde agenda, kunnen dan rechtsgeldige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Afscheid afgetreden bestuursleden. (R. Nühn en Jelle de koning)
 3. Notulen algemene ledenvergadering 04-03-2019. Zie website: notulen ALV TPD
 4. Jaarverslagen commissies 2019, welk zijn in te zien op de website: (jaarverslagen commissies)
 5. Het financieel jaarverslag 2019 en de financiële verantwoording nieuwbouw park Looiersweg. Deze liggen vanaf 01-02-2020 ter inzage in de kantine. En kunt u inzien op de website als u ingelogd bent.
 6. Verslag kas commissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2020. Deze kunt u inzien op de website als u ingelogd bent.
 9. Vaststelling contributie 2021
 10. Oproep nieuwe commissieleden en/of bestuursleden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Downloads:

Nieuws Overzicht