Baanreglement

Baanreglement Tennis + Padel Doesburg

1. Men is verplicht op de baan tenniskleding, een trainings-pak of joggingpak te dragen.

2. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen waarvan het profiel van de zolen de toplaag van de banen niet kan beschadigen.

3. Tot de senioren behoren zij, die in het lopende kalender-jaar 18 jaar zijn of worden en allen die ouder zijn.Tot de junioren behoren zij, die in het lopende   kalender-jaar 8 jaar zijn of worden en allen die ouder zijn en in het lopende kalenderjaar nog geen 18 jaar worden.Tot de aspiranten behoren zij die in het   lopende kalenderjaar nog geen 8 jaar zijn of worden.

4. In de hal van het clubhuis hangt een elektronisch afhangbord met daarop een verdeling in banen en tijden. Voor het afhangen van de 4 smashcourtbanen en 2 padelbanen gelden de volgende regels:
a. Als men wil spelen, is men verplicht met minimaal twee spelerspassen de gewenste baan af te hangen. De speeltijd gaat in op het moment dat er een baan vrij is of vrij valt.
b. De speelduur is 30 minuten indien er met 2 passen wordt afgehangen en 40 minuten met 3 of meer passen.
c. De speeltijd gaat in op het moment dat er een baan vrij is of vrij valt.
d. Men mag doorspelen tot het moment dat anderen de baan hebben afgehangen.
e. Indien er een vrije baan ligt, moet deze eerst afgehangen worden, alvorens men een baan afhangt die op dat moment bespeeld wordt.
f. Indien er geen vrije banen zijn bepaalt  het systeem welke eerst vrijkomende baan afgehangen mag worden.
g. Dubbelspel gaat niet voor enkelspel als er wachtenden zijn. Afhangen met minimaal 3 spelers levert t.o.v. enkelspel wel 10 minuten extra speeltijd op.
h. Degene die les neemt of deelneemt aan de tossavond moet na afloop een half uur wachten voor men kan afhangen.
i. Het is niet toegestaan zonder afgehangen te hebben de banen te gebruiken.


5. Spelers die zich niet aan deze spelregels houden of zich onsportief gedragen binnen of buiten de baan, kunnen door het bestuur of leden van de wedstrijdcommissie terecht gewezen worden. Blijken deze spelers zich hieraan niet te storen dan zijn eerder genoemden bevoegd een schorsing van 1 tot 7 dagen op te leggen. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd. men kan hiertegen beroep aantekenen bij het bestuur.Wedstrijdpassen die men vergeet mee te nemen na afloop kunnen in de kantine worden opgehaald.

6. Speelrechten.

Onderscheid wordt gemaakt tussen:
A-junioren: junioren van 13 jaar en ouder. Zij hebben dezelfde rechten als senioren.
B-junioren: junioren en aspiranten tot en met 12 jaar.

Overdag hebben alle leden zonder uitzondering op alle dagen van de week dezelfde speelrechten. Je kunt spelen vanaf 9:00 's ochtends.


Voor 's avonds geldt het volgende rooster:
A-junioren en senioren (18 jaar en ouder) kunnen spelen tot 23.00 uur.
B-junioren kunnen spelen tot 20:30 uur.


7. Aspiranten. mogen zich alleen op de baan bevinden onder begeleiding.

8. Senioren en junioren kunnen door ieder lid op jaarbasis maximaal 10 keer geïntroduceerd worden. Het introductiegeld bedraagt voor een senior € 4,50 en voor een junior € 2,25. U kunt met uw pas op het afhangbord aangeven dat u iemand introduceert en zo een baan afhangen met 1 spelerspas. Het introductiegeld wordt enkele weken later via automatisch incasso van uw bankrekening afgeschreven.

9. Voor de bezetting van de banen is de volgende voorrangsregeling van kracht:

a. Competitiewedstrijden.Gedurende de maanden april, mei en juni en september oktober wordt er competitie gespeeld op de woensdagavond, vrijdagavond, zaterdag en zondag. In principe zijn dan de banen beschikbaar voor de competitie al naar gelang het aantal thuisspelende teams. Op het afhangbord kunt u zien welke banen geblokkeerd zijn voor de competitie. b. Tennisles, training en baanverhuur. Op maximaal 2 banen. De banen staan geblokkeerd op het afhangbord. c. Toernooien en clubkampioenschappen.In de regel zijn hiervoor alle banen nodig. Behoudens een inschrijfregeling vooraf kan in het algemeen iedereen meedoen. d. Recreatietennis. Dit kan altijd op een niet gebruikte baan. Wanneer een baan vrij is, mag elk lid met zijn pas afhangen.

10. Voor data waarop tennisevenementen plaatsvinden, raadplege men de jaarkalender en het afhangbord. Tevens wordt men aangeraden te letten op aankondigingen op het publicatiebord.

11. De openings- en sluitingstijden van de banen zijn van 9:00 tot 23.00 uur.
12. De openingstijden van de kantine zijn: ma t/m do: 20.30 - 23.30 uur.

Tijdens competitie en toernooien kunnen andere openingstijden gelden.

13. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eigen risico.

14. Leden die handelen in strijd met dit reglement kunnen door het bestuur worden geschorst.

15. Van een ieder wordt verwacht, dat hij of zij zich in alle gevallen sportief zal gedragen en de tennisetiquette in acht zal weten te nemen.

16. De speler dient het gehuurde, overeenkomstig de plaatselijke gebruiken, het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de regels der ethiek, netjes en zindelijk te gebruiken.
Hieronder wordt o.a. niet verstaan:
a. het anders dan op tennisschoenen betreden van de banen.
b. het beklimmen van de afrastering.
c. het bekladden van de omheining, wanden en/of schuttingen, welke deel uitmaken van het park.
d. het verontreinigen van banen en/of bijbehorende terreinen of naastgelegen wateren door het wegwerpen van afval e.d.
e. elke gedraging waardoor aan gebouwen, taluds, beplanting, hekwerken, meubilair en baaninventaris schade zou kunnen worden toegebracht.
f. het maken van muziek c.q. gebruik maken van radio's en/of tv-toestellen anders dan in de kantine, met uitzondering van verhuursters toestemming daartoe.
g. hinderlijk of onbehoorlijk optreden.
h. het toelaten van huis- en andere dieren binnen de omrastering van de banen.
i. het overlast bezorgen aan overige op het park aanwezige spelers. Schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening van de veroorzaker.

17. Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen, netten, telborden, meubilair en andere eigendommen van het park dit onmiddellijk aan de vereniging of zijn gemachtigde mee te delen. Is hierbij sprake van opzet dan dient men de geleden schade te vergoeden.

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Doesburg, juli 2019

Over de club Overzicht